Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Ảnh Hưởng Của Tấm Điều Khiển Dòng Lên Mô Hình Xe Ahmed

EasyChair Preprint no. 13454

10 pagesDate: May 29, 2024

Abstract

Bài báo khảo sát ảnh hưởng của tấm điều khiển dòng tới lực cản khí động của phương tiện bằng phương pháp mô phỏng số sử dụng phương pháp trung bình Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) và mô hình rối GEKO k-ω trên phần mềm Ansys Fluent 2023R1. Mô phỏng này áp dụng trên mô hình xe Ahmed 75% scale và được thiết lập thêm tấm điều khiển dòng. Qua đó, đặc tính khí động quanh mô hình xe Ahmed được phân tích cụ thể bao gồm: Hệ số lực cản, phân bố hệ số áp suất, vận tốc, ma sát bề mặt. Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong nghiên cứu hệ thống cân bằng lực, giảm lực cản cải thiện hiệu suất cho các phương tiện trong tương lai.

Keyphrases: GEKO k-ω, lực cản, mô phỏng số, mặt vát, tách dòng

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:13454,
  author = {Duy Phạm and Hùng Trần and Anh Lê},
  title = {Ảnh Hưởng Của Tấm Điều Khiển Dòng Lên Mô Hình Xe Ahmed},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 13454},

  year = {EasyChair, 2024}}
Download PDFOpen PDF in browser